Schoolbestuur

Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998.Artikel 1. Dit bijzonder decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.Artikel 5. § 2.Op het lokale niveau wordt elke school bestuurd door een directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad.Artikel 11. § 1. De schoolraad heeft volgende bevoegdheden:
1° advies aan de directeur inzake:
a) de algemene organisatie van de schoolb) de werving van leerlingen of cursistenc) de organisatie van extra muros-activiteiten en parascolaire activiteitend) het schoolbudgete) het schoolwerkplan
2° advies aan de raad van bestuur en de algemeen directeur inzake:
a) de toewijzing van het mandaat van directeurb) de programmatie van het studieaanbodc) de schoolinfrastructuurd) de organisatie van het leerlingenvervoer
3° overleg met de directeur inzake:
a) het vastleggen van de criteria voor de aanwending van het lestijdenpakketb) de organisatie van de niet-lesgebonden opdrachtenc) welzijn en veiligheid op de schoold) het schoolreglement
§ 2. De schoolraad stelt een eigen reglement van orde op.
§ 3. De organen van het Gemeenschapsonderwijs die bevoegd zijn beslissingen te nemen in de in § 1 genoemde aangelegenheden, kunnen slechts rechtsgeldig beslissen indien het advies van de schoolraad is gegeven. Indien de schoolraad in de aangelegenheden bedoeld in § 1, 1° en 2°, geen advies geeft binnen een termijn van 21 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de vraag om advies, kan het bevoegde orgaan vrij een beslissing nemen.
§ 4. De schoolraad kan voor aangelegenheden bedoeld in § 1, 1° en 2°, en voor andere aangelegenheden op eigen initiatief een advies geven aan de directeur, de raad van bestuur en de algemeen directeur
Samenstelling van ons schoolbestuur:
de directeur : Marleen Creyfde voorzitter : Ellen Smetsde ondervoozitter : Vanessa Piroride secretaris : Cédric Maexde leden : Jessica Dimarco,  Nancy Jans, Vossen Margot, Bokken Tania
De huidige schoolraad werd verkozen in het najaar van 2016. Op 1 april 2017 werd de nieuw verkozen schoolraad geïnstalleerd. De schoolraad heeft een mandaat tot en met 31 maart 2020. De schoolraad komt jaarlijks drie maal bijeen.